Algemene voorwaarden EchoXpert voor praktijktrainingen 

Artikel 1 | Definities

Contactonderwijs:  

vorm van onderwijs/ training met directe interactie tussen docent en deelnemer.

Deelnemer:       

diegene die het onderwijs/ training volgt

Docent:   

diegene die het onderwijs/ training geeft

Opdrachtgever:     

deelnemer of instelling achter deelnemer die met EchoXpert een (potentiele) overeenkomst afsluit

Opdrachtnemer: 

EchoXpert, vertegenwoordigd door de eigenaren Melanie Engels en Annelieke Druijff

Artikel 2 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen EchoXpert en deelnemer/ opdrachtgever met betrekking tot een training.

Artikel 3 | Aanbod
 1. Het totale aanbod van trainingen verzorgd door EchoXpert is inzichtelijk op de website: www.echoxpert.nl/trainingscentrum/
 2. Aanmelding voor een training verzorgd door EchoXpert kan door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier op de website of door het sturen van een mail naar trainings@echoxpert.nl. Bij inschrijving voor een geplande training op locatie EchoXpert, heeft de deelnemer na aanmelding 14 dagen bedenktijd. Bij een verzoek voor een training op maat zal EchoXpert een offerte opstellen met daarin vermeld:
 • naam training
 • beschrijving training en inbegrepen materialen
 • datum en locatie training
 • kosten training
 • wijze van betaling

De offerte is 30 dagen geldig.

 1. In de overeenkomst wordt duidelijk verwezen naar de algemene voorwaarden beschreven op de website van EchoXpert: Algemene voorwaarden Trainingscentrum
Artikel 4 | Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand:

– Op het moment dat de deelnemer een bevestigngsmail heeft ontvangen na aanmelding voor een EchoXpert training.

– Nadat de deelnemer / opdrachtgever de offerte heeft bevestigd (per getekende offerte of bevestiging per mail). EchoXpert dient bij bevestiging per mail de opdracht te accepteren.

Na bevestiging van inschrijving heeft de deelnemer / opdrachtgever 14 dagen de tijd om de training kosteloos te annuleren.

Artikel 5 | Annulering

Annulering door deelnemer / opdrachtgever:

Vanaf het moment van definitieve inschrijving / acceptatie van de offerte tot uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de cursus / training, is restitutie van de cursusgelden mogelijk, verminderd met €25,00 administratiegelden. Annulering kan uitsluitend schriftelijk (per fax, email of post). Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de cursus / training is de deelnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.

 

Annulering door EchoXpert:

In geval er sprake is van onverwachte uitval van de trainer wordt er door EchoXpert gezocht naar een vervangende trainer. Indien EchoXpert genoodzaakt is de training te annuleren, kan de deelnemer hier geen rechten aan verbinden. Als de deelnemer reeds betaald heeft, zal EchoXpert de volledige gelden z.s.m, maar uiterlijk binnen 10 dagen aan de deelnemer terugstorten. Indien er bij een training met een open inschrijving te weinig deelnemers zich hebben ingeschreven, kan EchoXpert besluiten de training te annuleren of de training te verzetten naar een latere datum. EchoXpert zal alle betrokkenen hiervan z.s.m. op de hoogte brengen. Uiteraard staat het de betrokkenen vrij de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 6 | Beëindiging van de overeenkomst
 1. De deelnemer / opdrachtgever heeft ten alle tijden het recht de overeenkomst te beëindigen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot volledige restitutie van de door de deelnemer / opdrachtgever verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, zoals is beschreven in artikel 5.1.
 2. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de deelnemer het eventueel ontvangen lesmateriaal te retourneren. Het lesmateriaal is eigendom van EchoXpert.
Artikel 7 | Prijswijzigingen

Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog voor aanvang van de training een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

Artikel 8 | Levering

Indien ter voorbereiding lesmateriaal, ontwikkeld door EchoXpert, moet worden bestudeerd zal dit tijdig tijdig (te weten: minimaal 1 week voor trainingsdatum) aan de deelnemer worden verschaft.

Artikel 9 | Conformiteit

Het onderwijs beantwoordt aan de overeenkomst en wordt op deskundige wijze uitgevoerd door een docent of trainer die persoonlijk door opdrachtnemer wordt aangesteld.

Artikel 10 | Betaling
 1. De betaling vindt plaats in contanten. Onder contanten wordt ook verstaan een (elektronische) overmaking op de rekening van EchoXpert: NL69 ABNA 056153332, ten name van EchoXpert, onder vermelding van factuurnummer.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, dan moet de deelnemer / opdrachtgever betalen volgens de termijn en percentages zoals in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Volledige betaling dient uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan (zie art 11.1).
Artikel 11 | Niet-tijdige betaling
 1. De deelnemer / opdrachtgever is in gebreke vanaf het moment dat de betalingsdatum is verstreken. EchoXpert stuurt een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van de herinnering, alsnog te betalen.
 2. Mocht de opdrachtgever na het verstrijken van de termijn zoals genoemd in punt 1, kan EchoXpert een incassobureau inschakelen om de betaling af te dwingen. Dit heeft als gevolg dat de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening wordt gebracht, naast de door EchoXpert gemaakte incassokosten.
Artikel 12 | Aansprakelijkheid van EchoXpert
 1. Voor zover EchoXpert toerekenbaar tekortschiet en de deelnemer daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van EchoXpert voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.
 2. De aansprakelijkheid van EchoXpert voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.
 3. De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van EchoXpert, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 13 | Vertrouwelijkheid
 1. De informatie die wordt verstrekt door deelnemer / opdrachtgever wordt door EchoXpert en bij EchoXpert werkzame personen vertrouwelijk behandeld. EchoXpert conformeert zich aan geldende privacywetgeving.
 2. EchoXpert zal op geen enkele wijze gebruik maken van de persoonsgegevens van de deelnemers, tenzij de deelnemer hier expliciet toestemming voor gegeven heeft. De deelnemer zal na elke training gevraagd worden een evaluatieformulier in te vullen met daarop de mogelijkheid toestemming te geven voor het publiceren van beoordelingen op de website van de EchoXpert.
 3. EchoXpert zal alleen gebruik maken van geanonimiseerd materiaal ter bescherming van de identiteit van de betrokken zwangere.
Artikel 14 | Vragen
 1. Vragen van deelnemer/ opdrachtgever met betrekking tot de inhoud en vorm van de training worden door EchoXpert binnen een termijn van 10 werkdagen beantwoord. Mocht een antwoord meer tijd nodig hebben, dan bevestigt EchoXpert het ontvangst van de vraag en vermeld wanneer de deelnemer / opdrachtgever antwoord kan verwachten.
Artikel 15 | Klachten en geschillenregeling

15.1 Klachten over de uitvoering van de training dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven bij EchoXpert worden ingediend. Tijdig in dit geval is binnen 2 maanden na het volgen van de training. Is deze termijn verstreken dan verliest de deelnemer / opdrachtgever het recht op klagen. Deelnemer / opdrachtgever kunnen de klacht telefonisch, per email of per brief indienen. In geval van een telefonische klacht, dient de deelnemer / opdrachtgever de klacht tevens schriftelijk kenbaar te maken bij EchoXpert. EchoXpert behandelt u klacht vertrouwelijk en uiterlijk binnen 4 weken.

15.2 Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de deelnemer zich richten tot Klacht&Company. Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt en beoordeeld of de klacht gegrond is. Het oordeel van deze commissie is bindend. Voor informatie over de klachtenprocedure klik hier.

Artikel 16 | Copyright
 1. De deelnemer / opdrachtgever is niet gerechtigd enig materiaal ontvangen of aanschouwt voorafgaand aan of tijdens de training te verspreiden zonder expliciete toestemming van EchoXpert. Onder materiaal vallen ook foto’s en filmpjes die voor trainingsdoeleinden zijn ingezet door de trainer. Alle gebruikte materialen blijven eigendom van EchoXpert.
 2. De deelnemer / opdrachtgever is niet gerechtigd enige details van de tijdens de training eventueel aanwezige proefpersoon te verspreiden zonder expliciete toestemming van EchoXpert.