Algemene voorwaarden EchoXpert Academy

Artikel 1 | Definities

Contactonderwijs:  

vorm van onderwijs/ training met directe interactie tussen docent en deelnemer.

Deelnemer:       

diegene die het onderwijs/ training volgt

Docent:   

diegene die het onderwijs/ training geeft

Opdrachtgever:     

deelnemer of instelling achter deelnemer die met EchoXpert Academy een (potentiele) overeenkomst afsluit

Opdrachtnemer: 

EchoXpert Academy, vertegenwoordigd door de eigenaren Melanie Engels en Annelieke Druijff

Artikel 2 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen EchoXpert Academy en deelnemer/ opdrachtgever met betrekking tot de basisopleiding prenatale echoscopie.

Artikel 3 | Aanbod
 1. De inhoud van de basisopleiding prenatale echoscopie verzorgd door EchoXpert Academy is inzichtelijk op de website: www.echoxpert.nl/basisopleiding.
Artikel 4 | Overeenkomst

Aanmelding voor de basisopleiding prenatale echoscopie verzorgd door EchoXpert Academy geschiedt door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier op de website of door het sturen van een mail naar trainings@echoxpert.nl. De deelnemer ontvangt vervolgens per mail het inschrijvingsformulier basisopleiding prenatale echoscopie welke geheel ingevuld dient te worden geretourneerd. Als de deelnemer een bevestiging van inschrijving heeft ontvangen is de inschrijving definitief. De deelnemer heeft na inschrijving 14 dagen bedenktijd

Artikel 5 | Annulering

1. Annulering door deelnemer / opdrachtgever:

Bij annulereing van inschrijving voor aanvang van de basisopleiding gelden de volgende bepalingen:

 • Vanaf het moment van definitieve inschrijving / acceptatie van de offerte tot uiterlijk 10 weken vóór aanvang van de opleiding, is restitutie van de cursusgelden mogelijk, verminderd met €25,00 administratiegelden.
 • Bij annulering tot uiterlijk 5 weken voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
 • Bij annulering korter dan 5 weken voor aanvang is de deelnemer het volledige, overeengekomen bedrag verschuldigd.

Annulering kan uitsluitend schriftelijk (per fax, email of post).

 

2. Annulering door EchoXpert :

EchoXpert behoudt het recht de opleiding te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen. Indien EchoXpert Academy genoodzaakt is de opleiding te annuleren, kan de deelnemer hier geen rechten aan verbinden. Als de deelnemer reeds betaald heeft, zal EchoXpert Academy de volledige gelden z.s.m, maar uiterlijk binnen 10 dagen aan de deelnemer terugstorten.

Artikel 6 | Beëindiging van de overeenkomst
 1. De deelnemer / opdrachtgever heeft ten alle tijden het recht de overeenkomst te beëindigen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van de door de deelnemer / opdrachtgever verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, zoals is beschreven in artikel 5.1.
 2. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de deelnemer het eventueel ontvangen lesmateriaal te retourneren. Het lesmateriaal is eigendom van EchoXpert Academy.
Artikel 7 | Prijswijzigingen

Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog voor aanvang van de training een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

Artikel 8 | Levering

Indien ter voorbereiding lesmateriaal, ontwikkeld door EchoXpert, moet worden bestudeerd zal dit tijdig tijdig (te weten: minimaal 1 week voor trainingsdatum) aan de deelnemer worden verschaft.

Artikel 9 | Conformiteit

Het onderwijs beantwoordt aan de overeenkomst en wordt op deskundige wijze uitgevoerd door een docent of trainer die persoonlijk door opdrachtnemer wordt aangesteld.

Artikel 10 | Betaling
 1. De betaling vindt plaats in contanten. Onder contanten wordt ook verstaan een (elektronische) overmaking op de rekening van EchoXpert: NL69 ABNA 056153332, ten name van EchoXpert, onder vermelding van factuurnummer.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, dan moet de deelnemer / opdrachtgever betalen volgens de termijn en percentages zoals in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Volledige betaling dient uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan (zie art 11.1).
Artikel 11 | Niet-tijdige betaling
 1. De deelnemer / opdrachtgever is in gebreke vanaf het moment dat de betalingsdatum is verstreken. EchoXpert Academy stuurt een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van de herinnering, alsnog te betalen.
 2. Mocht de opdrachtgever na het verstrijken van de termijn zoals genoemd in punt 1, kan EchoXpert Academy een incassobureau inschakelen om de betaling af te dwingen. Dit heeft als gevolg dat de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening wordt gebracht, naast de door EchoXpert Academy gemaakte incassokosten.
Artikel 12 | Aansprakelijkheid van EchoXpert Academy
 1. Voor zover EchoXpert Academy toerekenbaar tekortschiet en de deelnemer daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van EchoXpert Academy voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.
 2. De aansprakelijkheid van EchoXpert  Academyvoor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.
 3. De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van EchoXpert Academy, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 13 | Vertrouwelijkheid
 1. De informatie die wordt verstrekt door deelnemer / opdrachtgever wordt door EchoXpert Academy en bij EchoXpert Academy werkzame personen vertrouwelijk behandeld. EchoXpert Academy conformeert zich aan geldende privacywetgeving.
 2. EchoXpert Academy zal op geen enkele wijze gebruik maken van de persoonsgegevens van de deelnemers, tenzij de deelnemer hier expliciet toestemming voor gegeven heeft. De deelnemer zal gevraagd worden een evaluatieformulier in te vullen met daarop de mogelijkheid toestemming te geven voor het publiceren van beoordelingen op de website van de EchoXpert Academy.
 3. EchoXpert Academy zal alleen gebruik maken van geanonimiseerd materiaal ter bescherming van de identiteit van de betrokken zwangere.
Artikel 14 | Vragen
 1. Vragen van deelnemer/ opdrachtgever met betrekking tot de inhoud en vorm van de basisopleiding worden door EchoXpert Academy binnen een termijn van 10 werkdagen beantwoord. Mocht een antwoord meer tijd nodig hebben, dan bevestigt EchoXpert Academy de ontvangst van de vraag en vermeldt wanneer de deelnemer / opdrachtgever antwoord kan verwachten.
Artikel 15 | Klachten en geschillenregeling

15.1 Klachten over de uitvoering van de opleiding dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven bij EchoXpert Academy te worden ingediend. Tijdig in dit geval is binnen 2 maanden na het volgen van de training. Is deze termijn verstreken dan verliest de deelnemer / opdrachtgever het recht op klagen. Deelnemer / opdrachtgever kunnen de klacht telefonisch, per email of per brief indienen. In geval van een telefonische klacht, dient de deelnemer / opdrachtgever de klacht tevens schriftelijk kenbaar te maken bij EchoXpert Academy. EchoXpert Academy behandelt uw klacht vertrouwelijk en uiterlijk binnen 4 weken.

15.2 Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de deelnemer zich richten tot Klacht&Company. Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt en beoordeeld of de klacht gegrond is. Het oordeel van deze commissie is bindend. Voor informatie over de klachtenprocedure klik hier.

Artikel 16 | Copyright
 1. De deelnemer / opdrachtgever is niet gerechtigd enig materiaal ontvangen of aanschouwt voorafgaand aan of tijdens de training te verspreiden zonder expliciete toestemming van EchoXpert Academy. Onder materiaal vallen ook foto’s en filmpjes die voor trainingsdoeleinden zijn ingezet door de trainer. Alle gebruikte materialen blijven eigendom van EchoXpert Academy.
 2. De deelnemer / opdrachtgever is niet gerechtigd enige details van de tijdens de training eventueel aanwezige proefpersoon te verspreiden zonder expliciete toestemming van EchoXpert Academy.