EchoXpert Academy logo in raam

Welkom bij EchoXpert Academy!

Volg de verkorte basisopleiding prenatale echoscopie bij EchoXpert Academy! Een intensief studietraject waarmee je je- na succesvolle afronding- in minimaal 4 maanden (max. 1 jaar) kan her-registreren in BEN register als echoscopist 1e trimester echoscopie en biometrie. Centraal staat het aanleren van de echo-basisvaardigheden met de ‘ultrasound clock methode’®. Deze methode is door Echoxpert ontwikkeld om op een systematische manier de juiste biometrie-vlakken te verkrijgen. De echoscopist leert m.b.v. extra handvatten om de biometrie metingen correct en nauwkeuriger uit te voeren. Het onderwijs bestaat uit theorie lessen (grotendeels online) én meerdere praktijksessies onder begeleiding van onze docenten.

de 3 pijlers van de opleiding

Praktijk onderwijs

De opleiding verzorgt meerdere praktijksessies om de studenten de basisvaardigheden aan te leren. De aangeleerde skills kunnen worden toegepast en verfijnd tijdens de stages. Echoxpert onderhoudt nauw contact met de stagebegeiders

Unieke lesmethode

De basis ligt bij het navigeren met de tranducer. Er wordt consequent gewerkt met de 'ultrasound clock'. Deze methode is ontwikkeld door EchoXpert.

Individuele aandacht

Je krijgt les in een kleine groep en er is genoeg tijd om individuele echovaardigheden te oefenen en jou als cursist te begeleiden en te motiveren.

Visie

Echoscopie is doen, kwaliteit is sámen doen!’ is het motto van EchoXpert. We onderscheiden ons van andere opleidingen door de kleinschaligheid (kleine lesgroepjes) én de focus op praktijktraining. Met behulp van ervaren praktijktrainers leiden we je op tot een hoog niveau basis-echoscopist. Als je de opleiding bij EchoXpert Academy hebt afgerond ben je in staat om met zelfvertrouwen en met de juiste skills een echospreekuur te draaien. Bovendien ben je met je diploma en jouw unieke REXAC nummer automatisch lid van onze community met alle voordelen van dien!

Over de opleiding

Opzet

Opzet

Start en duur

De verkorte opleiding start 3 maal per jaar in februari, juni en oktober en heeft een looptijd van minimaal 4 maanden. Binnen 1 jaar dient de opleiding zijn afgerond.

Het onderwijs bestaat uit:

 • 6 theoretische lesblokken
 • 3 praktijklessen
 • 1 theoretisch examen
 • 2 praktijkexamens
 • stage

De 1e lesdag en praktijksessies worden georganiseerd op de locatie van EchoXpert in Amsterdam. De overige theorielessen zijn online te volgen. De praktijksessies duren ca 2 uur. Er zijn per sessie maximaal 4 studenten per echoapparaat, begeleid door een docent.

 

Gedurende de opleiding zal zowel tijdens de theorie- als praktijklessen op locatie Echoxpert ‘droog geoefend’ worden met oefenprobes en ‘fantomen’. We raden de student aan om zélf een pop en koffiefilter bij de hand te hebben tijdens de online sessies.

 

Stage

De deelnemers dienen tijdens de opleiding 2 dagdelen/week stage te lopen. In de eigen praktijk of een andere geschikte plaats die door de deelnemer moet worden geregeld.

Voorwaarde voor de stageplaats is dat de stagebegeleider voor de start van de opleiding de training ‘US-clock methode voor praktijkbegeleiders’ volgt (duur; een dagdeel mét accreditatiepunten BEN/KNOV). Reden hiervoor is dat EchoXpert goed contact en afstemming wil bevorderen tussen de opleiding en de stagebegeleiders over de wijze van opleiden in de praktijk. Er zal gedurende de opleiding regelmatig contact zijn tussen de opleiding en de stagebegeleiders.

 

Studiebelasting (bij 4 maanden opleiding)

 • 6 lesblokken theorie van 2,5 uur: 15 uur
 • 3 praktijklessen van 2 uur:    6 uur
 • Zelfstudie:             100 uur
 • Stage uren:               96 uur

Totaal: 217 uur studiebelastingsuren

Afhankelijk van de werkervaring, eerder opgedane kennis, de leercurve ten aanzien echovaardigheden en de voltooiing van de verplichte onderdelen van het portfolio, kan de totale studielast per student enigszins variëren.

Doel

Doel

De verkorte opleiding is erop gericht om de (ervaren) echoscopist qua kennis en echovaardigheden op het niveau te brengen dat voldoet aan de hedendaagse eisen van het kwaliteitsregister BEN betreft prenatale basisechoscopie (eerste en tweede/derde trimester echoscopie). De eindtermen van de verkorte opleiding zijn hetzelfde als die voor de basisopleiding. Deze staan omschreven in de studiegids.

 

Het einddoel is dat de student bekwaam handelt, bekwaam metingen verricht én zich bekwaam vóelt in de uitvoering van echoscopisch onderzoek. Dit alles volgens de geldende richtlijnen en protocollen. Belangrijk is hierbij dat de student zichzelf toetst en kritisch blijft op eigen handelen. Omdat echoscopisten over het algemeen solistisch werken zonder de mogelijkheid van intercollegiaal overleg, is het essentieel dat de student zich aan het einde van de opleiding voldoende kundig, vaardig en bekwaam acht.

Voor wie is deze opleiding?

Voor wie is deze opleiding?

Je dient in het bezit te zijn van een post hbo diploma prenatale basisechoscopie.

Je kiest voor de verkorte opleiding bij EchoXpert als je gemotiveerd bent om door te gaan in de echoscopie en je je maximaal wilt inzetten om de echoscopische skills te verbeteren en onder de knie te krijgen. Gezien het feit dat in korte tijd de eindtermen moeten worden behaald verwachten we betrokkenheid, enthousiasme en een forse tijdsinvestering van onze cursisten. Omdat je in kort tijdsbestek leert en oefent is het van belang dat iedere cursist hier hetzelfde in staat.

Bij aanvang van de inschrijfprocedure ontvang je de studiegids. We raden je aan om deze met aandacht door te nemen en o.a. te kijken naar de studiebelasting, zodat je ruim van te voren weet waar je aan toe bent. De ervaring leert dat deze studie veel tijd en aandacht vergt van een cursist! Zorg dat je gedurende het lesjaarvoldoende tijd inplant voor de studie en de stages. Hou hier s.v.p. rekening mee!

Inhoud

Inhoud

De volgende onderwerpen zullen tenminste aan bod komen tijdens de opleiding:

  • Basisprincipe ‘ultrasound clock’
  • Echofysica in theorie en praktijk
  • Apparatuur en instellingen
  • Anatomie en pathologie
  • Embryologie
  • ‘Probe controle’ bij verschillende zwangerschapstermijnen en maternale habitus,
  • Vaginale termijnecho < 10 weken
  • Abdominale termijnecho > 10 weken
  • Menstruele cyclus
  • EUG
  • Beeldvorming uterus en ovaria
  • Vlakherkenning
  • Biometrie
  • Vruchtwater, placenta en navelstreng
  • Ligging
  • Pathologie & beeldherkenning eerste trimester
  • Pathologie & beeldherkenning tweede/derde trimester
  • Miskraam en beeldherkenning
  • Landelijke kwaliteitseisen
  • Logboek termijnecho
  • Logboek biometrie
  • Verslaglegging / beschrijving echoscopische beelden

Lesmateriaal

Lesmateriaal

De deelnemers ontvangen lesmateriaal via het online platform van EchoXpert Academy. Daarnaast dienen de deelnemers het leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’ van Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508 en het boek ‘Obstetric and Gynaecological Ultrasound-how, why and when’ van Chudleigh et al. 2017,  ISBN 9780702031700 aan te schaffen.

Afronding

Afronding

De opleiding wordt afgesloten met praktijkexamens. Om deel te nemen aan de praktijkexamens dienen de volgende onderdelen te zijn afgerond en als voldoende te zijn beoordeeld:

 • Theorie examens
 • Stage verrichtingen en stage beoordeling
 • Portfolio

Indien de opleiding met goed gevolg is afgerond, kunnen verloskundigen zich registreren in het kwaliteitsregister van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN).

STAP subsidie

Tegemoetkoming studiekosten

STAP subsidie

Vanaf 1 maart 2022 is het mogelijk om STAP subsidie aan te vragen als tegemoetkoming in de studiekosten. Als je dit wilt aanvragen kan je dit aanvinken op het inschrijfformulier. Wij mailen je dan een ingevuld aanvraagformulier waarmee je je bij het UWV kan aanmelden voor deze subsidie.

Elke 2 maanden start een nieuwe periode waarin je STAP-budget kunt aanvragen.

Tussen het indienen van je subsidie-aanvraag en de start van de opleiding (1e lesdag) moet minimaal 4 weken en maximaal 3 maanden zitten!! Dus kies het juiste tijdvak en dien de aanvraag direct de 1e dag van het tijdvak in. Dan maak je de meeste kans op het verkrijgen van de STAP subsidie.

Let op: De subsidiepot is beperkt en wordt verdeeld per tijdvak op volgorde van binnenkomst!! Je kunt er dus niet zeker van zijn dat je de subsidie zal ontvangen! Áls je akkoord hebt van het UWV zal de opleiding de subsidie ontvangen en het subsidiebedrag in mindering brengen op je factuur.

Voor meer informatie over STAP subsidie klik hier. Of ga naar website https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/

Inschrijving en kosten

Inschrijving en kosten

Prijzen

Kosten EchoXpert verkorte basisopleiding prenatale echoscopie (onder voorbehoud):   € 2500  (BTW vrij tarief)

Stagevergoeding*:  75€/dagdeel, in overleg met stagepraktijk

* voor de 2 dagdelen per week stage dient de deelnemer de stagevergoeding en betalingsafspraken met het praktijkadres af te stemmen. Stagekosten vallen buiten de kosten van de opleiding en komen als extra kosten bovenop de kosten van de basisopleiding!

 

Aanmelding

Na inschrijving via de website volgt er een telefonische intake.

Bij gebleken geschiktheid ontvang je de overeenkomst levering van diensten welke binnen 4 weken ondertekend geretourneerd dient te zijn. Bij ontvangst van de getekende overeenkomst door Echoxpert is de inschrijving definitief.

 

Betaling en algemene voorwaarden

De deelnemer ontvangt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding de factuur. De voorwaarden van betaling staan vermeld in de algemene voorwaarden basisopleiding onderaan deze pagina.

Lesdagen 2022

Lesdagen VO 2022

Groep VO oktober 2022
Theorielessen
Di 4 oktober (+ praktijk)Di 25 oktober
Di 11 oktoberDi 1 november
Di 18 oktoberDi 8 november
Praktijklessen
Ma 24 oktoberMa 19 december (proefexamens)
Ma 7 nov
Theorie examenDi 29 november
PraktijkexamensWo 25 januari 2023

Lesdagen 2023

Lesdagen VO 2023

Groep februari 2023
Theorielessen
Di 7 februari (+ praktijk)Di 28 februari
Di 14 februariDinsdag 7 maart
Di 21 februariDinsdag 14 maart
Praktijklessen
Ma 27 februariMa 24 april (+ proefexamens)
Ma 13 maart
Theorie examensDi 4 april
PraktijkexamensMa 31 mei 2023

 

Groep juni 2023
data
6 juni27 juni
13 juni4 juli
20 juni11 augustus
Praktijksessies
26 juni28 augustus(+proefexamen)
10 juli
Theorieexamens1 augustus
Praktijkexamens27 september

 

Groep oktober 2023
data
Di 3 oktDi 24 okt
Di 10 oktDi 31 okt
Di 17 oktDi 7 nov
Praktijksessies
Di 3 oktMa 6 nov
Ma 23 oktMa 18 nov (+proefexamen)
TheorieexamensDi 28 nov
PraktijkexamensWo 24 jan 2024

Het gericht vinden van de juiste vlakken, ‘de probe-controle’ is de basis voor iedere echoscopist!

INSCHRIJVING VERKORTE BASISOPLEIDING ECHOXPERT ACADEMY

Je kunt je aanmelden via onderstaande button. Je ontvangt vervolgens een email ter bevestiging van de aanmelding.

Aanmeldingsformulier

 • Let op: dit is geen definitieve inschrijving! U ontvangt na deze aanmelding een inschrijvingsformulier per mail
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nieuwsbrief

We brengen regelmatig een nieuwsbrief uit met daarin informatie over de laatste ontwikkelingen op echogebied, interessante artikelen en het aanbod van onze trainingen, theoretische bijscholingen en casuïstiekbesprekingen.

Ben je geïnteresseerd in de nieuwsbrief? Meld je hier aan.

Let op! Voorkom dat onze nieuwsbrief in uw spam folder terechtkomt. Hoe, dat leest u hier (opent in nieuwe tab).